Regulamin zkupów
 
1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklepy Internetowe: „ZasilaczUPS.pl, BaterieiAkumulatory.pl, Agregaty.Pradotworcze.pl”
firmy: BlueSun Michał Kłyk, ul. Gwardzistów 31, 32-500 Balin, NIP:628-201-51-38, prowadzącą sprzedaż systemów zasilania awaryjnego za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.zasilaczups.pl , www.baterieiakumulatory.pl, www.agregaty.pradotworcze.pl.

1.2 Nazwy, oraz logo są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody.

1.3 Zawartość niniejszej witryny (teksty, grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy BlueSun oraz firm zależnych i są wykorzystywane przez firmę na podstawie odpowiednich licencji.

1.4 Cała zawartość niniejszej witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się pod adresami www.zasilaczups.pl , www.baterieiakumulatory.pl, www.agregaty.pradotworcze.pl bez zgody właściciela, jest zabronione.

2. Warunki sprzedaży i dostawy

2.1. BlueSun prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu bezpośrednio przez sklep www., adres: www.zasilaczups.pl , www.baterieiakumulatory.pl, www.agregaty.pradotworcze.pl, lub na podstawie zamówienia przez e- mail

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej BlueSun.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2.2. Przyjęcie każdego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną. Otrzymanie takiego potwierdzenia na adres podany w sklepie internetowym jest gwarancją, że wysłane zamówienie dotarło do nas i zostało przekazane do realizacji.

2.3. Przyjmujemy zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

(a) w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia.

2.6. Realizacja zamówienia następuje w terminie od 1 do 7 dni roboczych i  jest uwarunkowana dostępnością w magazynie lub u producentów. W przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Klient jest informowany w terminie do 1 dnia o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.7. BlueSun zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia, jeśli:

(a)  nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
(b) jest złożone z naruszeniem zasad zawartych w niniejszym regulaminie, wtedy BlueSun zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

2.8. Aby wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta bok@zasilaczups.pl lub agregat@pradotworcze.pl

2.9 Status dostępności produktu wiąże się z koniecznością sprowadzenia danego towaru. W przypadku, gdy Klient wycofa się z zamówienia, zostaje obciążony kosztami logistycznymi na podstawie wystawianej przez firmę BlueSun faktury VAT.

2.10. Wszystkie ceny podawane wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. BlueSun zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

2.11. Klient może negocjować cenę towaru. Firma BlueSun może zaproponować Klientowi specjalną cenę obowiązującą przez określony czas.

2.12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki  i jeżeli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Fakturę wysyłamy pocztą elektroniczną lub jest dostarczana wraz z towarem. Akceptując regulamin zgadzasz się na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną.

3. Płatności i transport


3.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

(a)  przelew bankowy – standardowy przelew bankowy
(b) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym

3.2. Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na konto podane w wiadomości zwrotnej.

3.3. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, zgodny z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie ZasilaczUPS.pl, BaterieiAkumulatory.pl, Agregaty.Pradotworcze.pl. Informacja o kosztach przesyłki podawana jest każdorazowo podczas procedury zamówienia.
Wysyłka - cennik - zobacz

3.4. Firma BlueSun realizuje wysyłki za pośrednictwem spedycji. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie tej firmy tj. DHL.
3.5. Firma BlueSun nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

4. Zwroty i reklamacje dotyczące zasilaczy UPS, wszystkie pozostałe według ustaleń indywidualnych.

4.1. Każdą reklamację należy zgłosić jeszcze przed odesłaniem reklamowanego towaru pod adresem bok@zasilaczups.pl, agregaty@pradotworcze.pl Nie zgłoszone wcześniej reklamacje nie będą uwzględniane a przesyłka zostanie odesłana na koszt zamawiającego.

4.2. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Firma BlueSun zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Reklamowany produkt dostarczany jest do firmy na koszt klienta.

4.3. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do firmy. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas konieczny na naprawę.

4.4. Przesyłki reklamacyjne kierowane do firmy BlueSun prosimy oznaczać napisem "ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE".


5.Postanowienia końcowe

5.1. Firma BlueSun zastrzega sobie prawo do:
(a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie w ciągu dnia,
(b) wycofania poszczególnych produktów z oferty .

5.2. Wysłanie zapytania lub zamówienia za pośrednictwem aukcji  z danymi osobowymi równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i działań marketingowych, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5.3. Firma BlueSun zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
5.4. Firma BlueSun jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepów. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.